Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'อา'

น. น้องของพ่อ (โบ) เขียนเป็น อาว์ ก็มี. (อีสาน อา ว่า น้องสาวของพ่อ อาว ว่า น้องชายของพ่อ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน