Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'slobber'

[vi.] ทำน้ำลายไหล ปล่อยน้ำลายไหล [syn.] dribbledroolsaliver

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน