Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'come to a sticky end'

ตายอย่างน่าทุเรศ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน