Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'polytheism'

ลัทธิถือพระเจ้าหลายองค์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน