Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หน้าต่างตำหนัก'

พระแกล

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน