Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ประหยัด'

ก. ยับยั้ง กระเหม็ดกระแหม่ ใช้จ่ายตามควร แก่ฐานานุรูปของแต่ละบุคคล.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน