Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'elusive'

[adj.] ยากที่จะหา ยากที่จะเข้าใจ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน