Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ไฮโหลย'

เป็นปลาทะเลที่มีลำตัวค่อนข้างกลมยาวเรียว ส่วนหัวแบนลาด ครีบหลัง 2 ส่วน ส่วนหน้าเป็นครีบหนามสั้น ๆ ไม่มีก้านครีบฝอย ส่วนหลังจะยกสูงขึ้นในตัวเต็มวัย ครีบก้นมีลักษณะเช่นเดียวกับครีบหลัง ครีบหางเว้าเป็นรูปวงพระจันทร์ ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มและมีเส้นสีน้ำเงินพาดตามความยาวของลำตัวข้างละ 2 แถบ ด้านท้องมีเส้นสีเหลือง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน