Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'medium-term'

[n.] ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน