Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'get a tongue-lashing'

[idm.] โดนด่าว่าอย่างแรง โดนประณาม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน