Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วางตัว'

ก. ประพฤติตน เช่น วางตัวดี วางตัวไม่ดี.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน