Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เตะถ่วง'

[v.] retard

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน