Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'airsick'

[adj.] เมาเครื่องบิน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน