Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ตีหน้ายักษ์'

[v.] express anger on ones face [syn.] ใส่หน้ายักษ์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน