Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ประเดี๋ยว'

a moment a jiffy = ประเดี๋ยวเดียวmomentarily (stuck) in a moment soon

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน