Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'lens'

[n.] เลนส์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน