Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ลูกปราย'

shot for a shotgun

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน