Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'reflex'

[adj.] ซึ่งกระทำโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระทำโดยประสาทที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจจิตใจ [syn.] automaticinvoluntary

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน