Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระเดียด'

[v.] carry on ones hip [syn.] กระเตง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน