Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ศูนย์'

center zero

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน