Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชรอุ่ม'

[ชฺระ] (กลอน) ว. ชอุ่ม มืดคลุ้ม มืดมัว เช่น อากาศชรอุ่มอับ ทิศบังด้วยธุลี. (สุมทรโฆษ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน