Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สวด'

ก. ท่อง ว่า เล่าบ่น กล่าวเป็นทำนอง ยื่นออก (ชบ.) ดุด่าว่ากล่าว.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน