Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'flash forward'

[phrv.] ย้อนกลับไป ฉายกลับไป กลับไปจุดเริ่มต้น [syn.] cut backflash forward

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน