Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระแบก'

น. ไม้ตะแบก ตระแบก ก็เรียก.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน