Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สหรัฐอเมริกา'

UNITED STATED

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน