Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แน่นท้อง'

ว. อึดอัดท้องเพราะกินอาหารมากเป็นต้น.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน