Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เปอร์ | ปีเปอร์'

สื่อความหมายถึง เด็กที่เรียนไม่จบภายใน 4 ปี จะถูกเรียกว่า เป็นเด็กปีเปอร์

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน