Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ทิพยพยาน'

a reliable witness

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน