Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กะจิ๊ริด'

เล็ก น้อย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน