Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'end of line'

ใช้ตัวย่อว่า EOL (อ่านว่า อีโอแอล) โปรแกรมประมวลผลคำมักจะมีคำสั่งพิเศษนี้ที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน