Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'SQL'

ย่อมาจาก structured query language (แปลว่า ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน