Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หืน'

[adj.] rancid [syn.] เหม็นหืน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน