Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เปอร์โตริโก'

PUERTO RICO

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน