Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นิ้วเท้า'

พระองคุลีบาท นิ้วพระบาท

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน