Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'collaborate with'

[phrv.] ทำงานร่วมกับ ร่วมมือกับ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน