Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สกเส็ก'

ไร้สาระ ไม่น่าพูด ไม่ควรนำมาปฏิบัติ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน