Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'spader'

[n.] คนที่ขุดดินด้วยพลั่วหรือเสียม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน