Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หมู่เกาะโซโลมอน'

SOLOMON ISLANDS

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน