Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จาม'

ทรงพระปินาสะ (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงจาม (พระราชวงศ์)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน