Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'วางหูโทรศัพท์'

[v.] hang up

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน