Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'lay under'

[phrv.] วางไว้ข้างใต้ วางใต้

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน