Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'cast over'

[phrv.] เต็มไปด้วย ปกคลุมด้วย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน