Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ข้อมูล'

[n.] data

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน