Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'trial'

ซ้อม ทดลอง พิสูจน์ ความทรมาน ทรมาน พิจารณา (จำเลย คดี) พยายาม การแตะลูกยิงประตูรักบี้

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน