Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'stanchion'

[n.] เสาค้ำ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน