Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กระชาก'

ก. ฉุดโดยแรง กระตุกโดยแรง ชักเข้ามาโดยเร็วและแรง โดยปริยายหมายความว่า พูดกระตุกเสียงดังห้วน ๆ เช่น พูดกระชากเสียง นิยมใช้เข้าคู่กับคํา กระโชก เป็น กระโชกกระชาก.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน