Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พัทลุง'

เมืองหนังมโนราห์ อู่น้ำข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน