Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สาวเสียบ'

พวกที่สับสนอย่างแรง ใจเป็นหญิงแต่ชอบเป็นฝ่ายกระทำคนอื่นเรียกว่าใช้ของ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน