ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด หมายถึง, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด คือ, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด ความหมาย, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

          การปลูกฝ้ายในประเทศไทย การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ซึ่งอาจทำให้ได้ผลิตผลสูง หรือล้มเหลวไม่ได้ผลเลยก็ได้ เพราะในด้านดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกับการปลูกฝ้ายเป็นอย่างมาก แต่ในเวลาเดียวกันก็เหมาะสำหรับ
          การแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูฝ้ายด้วย ฉะนั้น  การปลูกฝ้ายจะได้ผลิตผลสูงหรือไม่ได้เลย  จึงอยู่ที่ความสามารถในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูได้เพียงใด  
          จากการสำรวจของด้านกีฏวิทยาแจ้งว่า  แมลงศัตรูฝ้ายทั้งหมดมีประมาณ ๔๐ ชนิด แต่ถึงขั้นที่ทำความเสียหายให้แก่ฝ้ายมีประมาณ ๒๐ ชนิด และที่ทำความเสียหายถึงขั้นร้ายแรงมีเพียง ๓ ชนิด  
          ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  แมลงศัตรูฝ้ายมีความสำคัญต่อการปลูกฝ้ายเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นจะต้องรู้เรื่องแมลงศัตรูและวิธีป้องกันและกำจัดให้มากเป็นพิเศษ
          เพื่อความสะดวกแก่กสิกรผู้ปลูกฝ้าย จะได้ทราบถึงแมลงศัตรู ที่เข้าทำลายต้นฝ้ายในไร่ตามระยะอายุของฝ้าย จะได้สะดวกต่อการป้องกันและกำจัดได้ทันท่วงที  ฝ้ายจะมีแมลงศัตรูเข้าทำลายตั้งแต่เริ่มปลูกไป จนถึงระยะแก่จนเก็บเกี่ยวได้  การระบาดของหนอนแต่ละชนิดอาจระบาดมากน้อยแตกต่างกันแต่ละปี แต่ส่วนมากแมลงที่เข้ารบกวนฝ้าย  มีดังนี้
ระยะที่ ๑
          คือ ระยะตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเริ่มปรากฏดอกอ่อนหรือปี้ จะมีศัตรูเข้าทำลายทั้งเป็นแมลงและสัตว์อื่น ๆ เช่น หนูผี และกิ้งกือ ที่เข้าขุดคุ้ยกินเมล็ดพันธุ์ฝ้ายที่ปลูกไว้  แต่ศัตรูที่สำคัญที่สุดในระยะหลังจากฝ้ายงอกแล้วจนถึงระยะที่เริ่มมีใบจริง ๓-๔  ใบ หรือมีอายุประมาณ ๑ เดือน ก็คือ  แมลงปากดูด  ได้แก่  เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาว  ในแมลง ๔ ชนิดนี้ เพลี้ยจักจั่นจะทำความเสียหายให้แก่ต้นฝ้ายอ่อนได้มากกว่าชนิดอื่น ๆ เพราะต้นฝ้ายอ่อน  ถ้าถูกแมลงชนิดนี้เข้ารบกวนทำลายมาก ๆ แล้ว อาจตายหมดได้   เพลี้ยจักจั่นจะเริ่มเข้าเกาะดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบฝ้าย  ตั้งแต่ฝ้ายมีอายุประมาณ  ๑๐  วัน  ถัดจากนี้  เมื่อฝ้ายมีอายุได้  ๑๔-๑๕ วัน จะมีเพลี้ยอ่อนเข้าเกาะ และดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบฝ้ายเช่นกัน ความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยอ่อนโดยตรง มีไม่มากเหมือนเพลี้ยจักจั่น  แต่เนื่องจากเพลี้ยอ่อนเป็นตัวนำเชื้อโรคใบหงิก  ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงมาสู้ต้นฝ้าย  จึงนับได้ว่า เพลี้ยอ่อนก็เป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่ง เพลี้ยไฟนั้นทำความเสียหายให้แก่ฝ้ายน้อยกว่าแมลง  ๒ ชนิดที่กล่าวแล้ว เพราะส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงทำลายยอดของต้นฝ้ายอ่อน  ทำให้ฝ้ายแตกกิ่งก้านมากขึ้นกว่าปกติ ส่วนแมลงหวี่ขาว อาจเข้าทำลายทุกระยะ และเป็นตัวนำโรคไวรัสซึ่งจะทำให้ผลิตผลลดลง มูลของแมลงที่ถ่ายลงบนเส้นใยจะทำให้เส้นใยสกปรก
ระยะที่ ๒
          คือ ระยะที่ฝ้ายมีอายุ ๓๐-๖๐ วัน  ซึ่งเป็นระยะที่มีดอกอ่อนจนถึงดอกบาน  ระยะนี้ส่วนมากจะเป็นแมลงที่เข้าทำลายดอกอ่อน  ดอกแก่ จนถึง สมออ่อน  และเจาะยอดต้นฝ้าย แมลงที่เข้าทำลายระยะนี้  ที่ถือว่าสำคัญมี ๒ ชนิด  คือ หนอนเจาะสมอสีเขียว  หรือที่เรียกว่า หนอนเจาะสมออเมริกัน และ หนอนเจาะยอดเจาะสมอสีน้ำตาล หรือหนอนหลังขาว ที่เรียกว่า  หนอนสะไปนี หนอน ๒ ชนิดนี้เป็นตัวทำลายผลิตผลฝ้ายมากที่สุด เพราะเข้าทำลายตั้งแต่ดอกอ่อน ดอกแก่ สมออ่อน และสมอแก่ ฉะนั้น  เป็นระยะที่สำคัญที่ต้องเอาใจใส่ป้องกันและกำจัดให้มากที่สุด
ระยะที่ ๓
          เมื่อฝ้ายมีอายุ  ๖๐ วันขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่ฝ้ายกำลังเจริญงอกงามเป็นสมออ่อน ในระยะนี้  นอกจากจะมีหนอนเจาะสมอทั้ง ๒ ชนิด ในระยะที่  ๒  เข้าทำลายแล้ว ยังมีหนอนพวกทำลายใบเข้ารบกวนเป็นหนอนม้วนใบฝ้าย  หนอนคืบ และหนอนกระทู้ หรือหนอนโพรดีเนีย แต่หนอน ๓ ชนิดหลังนี้ไม่ทำความเสียหายแก่ผลิตผลฝ้ายเหมือนหนอนเจาะสมอสีเขียว และหนอนเจาะยอดเจาะสมอ

ระยะที่ ๔
          เมื่อฝ้ายมีอายุ ๖๐ วันขึ้นไป จนถึงฝ้ายแก่แตกปุย นอกจากจะมีแมลงศัตรูจากระยะที่  ๑-๓  เข้ารบกวนแล้ว อาจมีหนอนเจาะสมอสีชมพูเข้ารบกวนดอกฝ้ายที่กำลังจะบานโดยเข้าไปกัดกินเกสรหรือเจาะเข้าไปในรังไข่ ทำให้ดอกและสมออ่อนร่วง แล้วยังเข้าทำลายสมอแก่ โดยเจาะเข้าไปกินเมล็ดฝ้าย ทำให้ปุยฝ้ายในสมอเสียหายหมด
          นอกจากแมลงศัตรู ๗-๘ ชนิดที่เข้าทำลายดังกล่าวแล้ว   ยังมีแมลงชนิดอื่น ๆ เข้าทำลายด้วย เช่น  ตั๊กแตน ไรแดงหรือแมงมุมแดง แมลงหวี่ขาว มวนแดง  และมวนชนิดอื่น ๆ เข้าร่วมรบกวนตลอดชั่วระยะที่ฝ้ายกำลังเจริญเติบโต  จึงเห็นได้ว่า  ฝ้ายเป็นพืชที่มีแมลงศัตรูรบกวนมากกว่าพืชไร่ชนิดอื่น ๆ  จึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้ทราบถึงรูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ ตลอดจนวิธีป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูที่สำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากที่สุด

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด หมายถึง, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด คือ, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด ความหมาย, แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu