ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

สมัครเรียนรามคำแหง?, สมัครเรียนรามคำแหง? หมายถึง, สมัครเรียนรามคำแหง? คือ, สมัครเรียนรามคำแหง? ความหมาย, สมัครเรียนรามคำแหง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สมัครเรียนรามคำแหง?

ม.ร.รัสมัคร นศ.ใหม่ชั้นปริญญาตรี ภาค 2 / 2551

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร

          - จำหน่าย ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ราคาชุดละ 140 บาท โดยส่งเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทฝ.รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ.1002 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

 

          - จำหน่าย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 จำหน่ายที่อาคาร สวป. ชั้น1 ราคาชุดละ 120 บาท

 

2.การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

          - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผุ้สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เวปไซต์ www.iregis.ru.ac.th

 

          - สมัคร ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 

          - สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม1) ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

 

หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐาน 8 รายการ ดังนี้

          - หนังสือ สำคัญแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ) กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้แนบด้วย ให้ผู้สมัครไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้าเพราะต้องใช้ เวลานานในการที่จะได้รับใบเทียบระดับความรู้นั้น

 

          - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หน้า -  หลัง จำนวน 3 ฉบับ

 

          - ใบรับรองแพทย์

 

          - รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

          - ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา(ม.ร.2)

 

          - คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และแผ่นระบาย ม.ร.25

 

          - สำเนาหลักฐานต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือ กรณีสมรส หรือ หย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ

 

          - ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย

 

หลักฐานในการสมัคร เป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องส่งเอกสาร ดังนี้

          - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

 

          - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

 

          - ถ้า ชื่อ - นามสกุล ในสำเนาวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน และที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัครจะต้องส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบทะเบียนหย่าหรืออื่นๆ ที่เกียวข้องกัน 2 ฉบับ

 

          - รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ -  นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย )

 

          - สำเนา ที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์และให้ผู้สมัคร เขียน ชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ลงสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากฯ นั้นด้วย กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สมัครจต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน

 

          - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง โดยจ่าหน้าซองถึง

 

           หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1002

           ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

 

          - หาก มหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครปลอม หรือมีปัญหามหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มการสมัคร ***

 

          - หากผู้สมัครลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ***

 

          - การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมาสอบไล่ที่สนามสอบส่วนกลางเท่านั้น ***

 

          - ผู้สมัครต้องปฏิบัิติตามขั้นตอนการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเคร่งครัด ***

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ได้ที่ฝ่ายรับสมัครอาคาร สวป. ชั้น3

โทร 02-3108615, 02-3108623, 023108617-8

 

ที่มา http://www.ru.ac.th/detailregister.html

 

คำตอบ

สมัครเรียนรามคำแหง, สมัครเรียนรามคำแหง หมายถึง, สมัครเรียนรามคำแหง คือ, สมัครเรียนรามคำแหง ความหมาย, สมัครเรียนรามคำแหง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu