ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การสอบนายร้อยตำรวจ?, การสอบนายร้อยตำรวจ? หมายถึง, การสอบนายร้อยตำรวจ? คือ, การสอบนายร้อยตำรวจ? ความหมาย, การสอบนายร้อยตำรวจ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การสอบนายร้อยตำรวจ?

อยากสอบเกี่ยวกับการสอบนานร้อยตำรวจ หรือแบบทดสอบของการสอบนายร้อยตำรวจ

คำตอบ

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร

          ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีพื้นความรู้และ
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

          2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
          2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
          2.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ (รายละเอียดตาม ผนวก ก. ในระเบียบและวิธีการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
          2.5 เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา
          2.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
          2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
          2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
          2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
          2.11 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          2.12 บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรมหรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
          2.13 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
          2.14 ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
          2.15 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.16 ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
          2.17 ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
          2.18 พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

ผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
          3.1 มีคุณสมบัติและลักษณะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
          3.2 ผู้ที่เคยถูกถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การสอบนายร้อยตำรวจ, การสอบนายร้อยตำรวจ หมายถึง, การสอบนายร้อยตำรวจ คือ, การสอบนายร้อยตำรวจ ความหมาย, การสอบนายร้อยตำรวจ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu