ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การค้ำประกัน?, การค้ำประกัน? หมายถึง, การค้ำประกัน? คือ, การค้ำประกัน? ความหมาย, การค้ำประกัน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การค้ำประกัน?

กรณีที่เราไปค้ำประกันเงินกู้ที่ธนาคารให้กับผู้กู้และถ้าหากผู้กู้ไม่ส่งหรือขาดส่งเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี จนธนาคารดำเนินคดี เราเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องทำอย่างไร และจะพ้นโทษหรือไม่ ถ้าไม่พ้นจะต้องทำอย่างไร 

คำตอบ

          ค้ำประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้ค้ำประกัน" สัญญาว่าจะชำระหนี้ห้แก่เจ้าหนี้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้    หนี้ที่ค้ำประกันนี้จะเป็นหนี้อะไรก็ได้ทั้งสิ้น เช่น หนี้เงินกู้, หนี้ค่าสินค้า, หนี้การก่อสร้าง เป็นต้น

          หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาค้ำประกัน
          สัญญาค้ำประกันต้องทำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปนี้
          1. ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง และ
          2. ต้องลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน  จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ค้ำประกันรับ
ผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ หากไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันแล้วก็จะไม่
ได้ประโยชน์เพราะไม่สามารถฟ้องบังคับผู้ค้ำประกันได้

          ชนิดของสัญญาค้ำประกัน
          สัญญาค้ำประกันอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
          1. สัญญาค้ำประกันอย่างไม่จำกัดจำนวนกล่าวคือ ลูกหนี้ต้องรับผิดชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นจำนวนเท่าใด   ผู้ค้ำประกันก็ต้องชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้ในจำนวนเท่ากันกับลูกหนี้ด้วย คือ ต้องรับผิดในต้นเงิน ดอกเบี้ย   ค่าเสียหายในการผิดนัดชำระหนี้ ค่าภาระติดพัน ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องบังคับคดีด้วย
          2. สัญญาค้ำประกันจำกัดความรับผิดกล่าวคือ   ผู้ค้ำประกันได้ระบุจำนวนไว้ว่าจะรับผิด  ไม่เกินจำนวนตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ดังนั้น หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วผู้ค้ำประกันก็จะใช้หนี้ดังกล่าวแทนลูกหนี้เฉพาะเท่าจำนวนที่ตนระบุไว้เท่านั้น

          ข้อปฏิบัติในการเข้าทำสัญญาค้ำประกัน
          ผู้ใดจะเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ของบุคคลอื่นนั้น ควรปฏิบัติดังนี้
          1. อ่านสัญญาค้ำประกันให้ครบถ้วนทุกข้อก่อนลงชื่อในสัญญาค้ำประกัน
          2. หากประสงค์ที่จะค้ำประกันหนี้เพียงบางส่วน  ก็ให้เขียนระบุไว้โดยแจ้งชัดในสัญญาค้ำประกันว่าประสงค์ที่จะค้ำประกันเป็นจำนวนเท่าใด
          3. หากไม่ประสงค์ที่จะรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ในฐานะลูกหนี้ร่วมกันแล้ว ก็ต้องดูในสัญญาว่ามีข้อความที่ระบุว่าให้ตนรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจึงค่อยลงชื่อในสัญญาค้ำประกัน

           ถ้าผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว ผู้ค้ำประกันมีสิทธิอย่างไร  ถ้าผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว  ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้เท่าจำนวนที่ตนได้ชดใช้แทนลูกหนี้ไปแล้ว

          ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้ค้ำประกันย่อมพ้นจากความรับผิด    ไม่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

          1. ถ้าหนี้ที่ตนค้ำประกันนั้นได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้ว   ต่อมาเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด

          2. เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ผู้ค้ำประกันขอชำระหนี้แทนลูกหนี้ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้ค้ำประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด

*** ท่านสามารถติดต่อสอบถาม/ ปรึกษากฎหมายได้ที่ ***

สภาทนายความ เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2629-1430 (อัตโนมัติ)
http://www.lawyerscouncil.or.th/

ที่มา http://www.det.ago.go.th/page009.htm

การค้ำประกัน, การค้ำประกัน หมายถึง, การค้ำประกัน คือ, การค้ำประกัน ความหมาย, การค้ำประกัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu